900 từ viết tắt trong xuất nhập khẩu hay gặp nhất

Những từ viết tắt tiếng anh trong xuất nhập khẩu phổ biến nhất thường được sử dụng trong ngân hàng, hóa đơn chứng từ giao nhận, kiểm tra hàng hóa, ngành logistics. Các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng khi giao dịch tại ngân hàngReference Code English Cách đọc Tiếng ViệtAWR B/L Endorsement /ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ/ /ɪnˈdɔːrsmənt/ Ký hậu vận...

Có thể bạn quan tâm:

Những từ viết tắt tiếng anh trong xuất nhập khẩu phổ biến nhất thường được sử dụng trong ngân hàng, hóa đơn chứng từ giao nhận, kiểm tra hàng hóa, ngành logistics.

Mục lục

Các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng khi giao dịch tại ngân hàng

Reference CodeEnglishCách đọcTiếng Việt
AWRB/L Endorsement/ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ/ /ɪnˈdɔːrsmənt/Ký hậu vận đơn
B/LBill of Lading/ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ/Vận đơn
BACExport Bill under Usance DC/ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /’ju:zəns/Chứng từ xuất khẩu dưới L/C trả chậm
BAPExport Bill Collection under D/A/ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /kəˈlekʃn/ /ˈʌndər/Chứng từ xuất khẩu nhờ thu trả chậm (D/A)
BCCCheque Collection/tʃek/ /kəˈlekʃn/Séc nhờ thu
BLRBase Lending Rate/beɪs/ /ˈlendɪŋ reɪt/Lãi suất cho vay cơ bản
BPCExport Billl under Sight DC/ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /saɪt/Chứng từ xuất khẩu dưới L/C trả ngay
BPPExport Bill Collection under D/P/ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /kəˈlekʃn/ /ˈʌndər/Chứng từ xuất khẩu nhờ thu trả ngay (D/P)
BRImport Bill under Sight DC/ˈɪmpɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /saɪt/Chứng từ nhập khẩu dưới L/C trả ngay
CHGCharge(s)/tʃɑːrdʒ/Lệ phí
CILImport Loan/ˈɪmpɔːrt/ /loʊn/Khoản vay nhập khẩu
COMMCommission/kəˈmɪʃn/Phí
CUACurrent Account/ˈkɜːrənt əkaʊnt/Tài khoản vãng lai
CUICurrent Account with Interest Bearing/ˈkɜːrənt əkaʊnt/ /wɪθ/ /ˈɪntrəst/ /ˈberɪŋ/Tài khoản vãng lai có lãi suất
DCSight Documentary Credit/saɪt/  /ˌdɑːkjuˈmentri/ /ˈkredɪt/L/C nhập khẩu trả ngay
DCAExport DC Advising/ɪkˈspɔːrt/ /ədˈvaɪzɪŋ/Thông báo L/C xuất khẩu
DDDemand Draft/dɪˈmænd dræft/Hối phiếu (đi)
DISCDiscrepancy/dɪsˈkrepənsi/Bất hợp lệ
DPBImport Bill under Usance DC/ˈɪmpɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər//’ju:zəns/Chứng từ nhập khẩu dưới L/C trả chậm
DPCUsance Documentary Credit/’ju:zəns/  /ˌdɑːkjuˈmentri/ /ˈkredɪt/L/C nhập khẩu trả chậm
EXPExport/ɪkˈspɔːrt/Xuất khẩu
FLNFixed Term Loans/fɪkst/ /tɜːrm//loʊns/Khoản vay thanh toán cuối kỳ
GTE/GT1Guarantee/ˌɡærənˈtiː/Bảo lãnh
HIBInternet Banking/ˈɪntərnet/ /ˈbæŋkɪŋ/Ngân hàng trực tuyến
IBCImport Bill under Collection (DP, DA)/ˈɪmpɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /kəˈlekʃn/Chứng từ nhập khẩu nhờ thu (D/A, D/P)
IILIrregular Installment Loan/ɪˈreɡjələr/ /ɪnˈstɔːlmənt/ /loʊn/Khoản vay thanh toán định kỳ khác nhau
IMPImport/ˈɪmpɔːrt/Nhập khẩu
INVInvoice/ˈɪnvɔɪs/Hóa đơn
ISS BKIssuing Bank/ˈɪʃuːɪŋ//ˈbæŋk/Ngân hàng phát hành (L/C)
LAEExport Loan/ɪkˈspɔːrt//loʊn/Khoản vay theo hợp đồng xuất khẩu
LPLocal Payment/ˈloʊkl/ /ˈpeɪmənt/Thanh toán trong nước
MDAMarginal Deposit against Load/ˈmɑːrdʒɪnl/ /dɪˈpɑːzɪt/ /əˈɡenst/ /loʊd/Tỷ lệ ký quỹ trên khoản vay
OBCExport Bill under Collection (without financing)/ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /kəˈlekʃn/Chứng từ xuất khẩu nhờ thu (không chiết khấu)
P/OPayment Order/ˈpeɪmənt/ /ˈɔːrdər/Ủy nhiệm chi
PCExport Loan/ɪkˈspɔːrt/ /loʊn/Khoản vay theo L/C xuất khẩu
RBLReducing Balance Loan/rɪˈduːs/ /ˈbæləns/ /loʊn/Khoản vay thanh toán định kỳ bằng nhau
REFReference/ˈrefrəns/Số tham chiếu
RFEReceivable Finance/rɪˈsiːvəbl/ /ˈfaɪnæns/Tài trợ khoản phải thu
SDCStandby DC/ˈstændbaɪ/L/C dự phòng
SGTShipping Guarantee/ˈʃɪpɪŋ/ /ˌɡærənˈtiː/Bảo lãnh nhận hàng
SSVSaving Account/ˈseɪvɪŋ/ /əˈkaʊnt/Tài khoản an lợi
TInternal Transfer/ɪnˈtɜːrnl/ /trænsˈfɜːr/Thanh toán nội bộ
TD1Time Deposit Account/taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /əˈkaʊnt/Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
TD3Deposit Under Lien/dɪˈpɑːzɪt/ /ˈʌndər/ /ˈliːən/Tiền gửi cầm cố
TD4Saving Deposit/ˈseɪvɪŋ/ /dɪˈpɑːzɪt/Tiền gửi tiết kiệm
TDITime Deposit Interim Interest/taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /ˈɪntərɪm/ /ˈɪntrəst/Tiền gửi kỳ hạn nhận lãi theo chu kỳ thỏa thuận
TMDTime Deposit/taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/Tiền gửi kỳ hạn
TRATime Deposit Interim Interest/taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /ˈɪntərɪm//ˈɪntrəst/Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn nhận lãi hàng tháng
TRCTime Deposit for Secured Credit Card/taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /fər/ /səˈkjʊrɪd/ /ˈkredɪt/ /kɑːrd/Tiền gửi ký quỹ cho thẻ tín dụng
TRFTransfer/trænsˈfɜːr/Chuyển khoản
TTTelegraphic Transfer/ˌtelɪˈɡræfɪk/ /trænsˈfɜːr/Điện chuyển tiền (đi)
TTIInward Telegraphic Transfer/ˈɪnwərd/ /ˌtelɪˈɡræfɪk/ /trænsˈfɜːr/Điện chuyển tiền (đến)
WDRWithdrawal/wɪðˈdrɔːəl/Rút tiền

 

tu viet tat nganh xuat nhap khau 0

Các từ viết tắt trong ngành logistics

 1. Shipping Lines: hãng tàu
 2. NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
 3. Airlines: hãng máy bay
 4. Flight No: số chuyến bay
 5. Voyage No: số chuyến tàu
 6. Freight forwarder: hãng giao nhận vận tải
 7. Consolidator: bên gom hàng (gom LCL)
 8. Freight: cước
 9. Ocean Freight (O/F): cước biển
 10. Air freight: cước hàng không
 11. Sur-charges: phụ phí
 12. Addtional cost = Sur-charges
 13. Local charges: phí địa phương
 14. Delivery order: lệnh giao hàng
 15. Terminal handling charge (THC): phí làm hàng tại cảng
 16. Handling fee: phí làm hàng (Fwder trả cho Agent bên cảng đích nếu dùng HBL)
 17. Seal: chì
 18. Documentations fee: phí làm chứng từ (vận đơn)
 19. Place of receipt: địa điểm nhận hàng để chở
 20. Place of Delivery/final destination: nơi giao hàng cuối cùng
 21. Port of Loading/airport of loading: cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng
 22. Port of Discharge/airport of discharge: cảng/sân bay dỡ hàng
 23. Port of transit: cảng chuyển tải
 24. On board notations (OBN): ghi chú lên tàu
 25. Shipper: người gửi hàng
 26. Consignee: người nhận hàng
 27. Notify party: bên nhận thông báo
 28. Order party: bên ra lệnh
 29. Marks and number: kí hiệu và số
 30. Multimodal transportation/Combined transporation: vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
 31. Description of package and goods: mô tả kiện và hàng hóa
 32. Transhipment: chuyển tải
 33. Consignment: lô hàng
 34. Partial shipment: giao hàng từng phần
 35. Quantity of packages: số lượng kiện hàng
 36. Airway: đường hàng không
 37. Seaway: đường biển
 38. Road: vận tải đường bộ
 39. Railway: vận tải đường sắt
 40. Pipelines: đường ống
 41. Inland waterway: vận tải đường sông, thủy nội địa
 42. Endorsement: ký hậu
 43. To order: giao hàng theo lệnh…
 44. FCL – Full container load: hàng nguyên container
 45. FTL: Full truck load: hàng giao nguyên xe tải
 46. Less than truck load (LTL): hàng lẻ không đầy xe tải
 47. LCL – Less than container Load: hàng lẻ
 48. Metric ton (MT): mét tấn = 1000 k gs
 49. Container Yard – CY: bãi container
 50. CFS – Container freight station: kho khai thác hàng lẻ
 51. Job number: mã nghiệp vụ (forwarder)
 52. Freight to collect: cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng)
 53. Freight prepaid: cước phí trả trước
 54. Freight payable at: cước phí thanh toán tại…
 55. Elsewhere: thanh toán tại nơi khác (khác POL và POD)
 56. Freight as arranged: cước phí theo thỏa thuận
 57. Said to contain (STC): kê khai gồm có
 58. Shipper’s load and count (SLAC): chủ hàng đóng và đếm hàng
 59. Gross weight: trọng lượng tổng ca bi
 60. Lashing: chằng
 61. Volume weight: trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
 62. Measurement: đơn vị đo lường
 63. As carrier: người chuyên chở
 64. As agent for the Carrier: đại lý của người chuyên chở
 65. Shipmaster/Captain: thuyền trưởng
 66. Liner: tàu chợ
 67. Voyage: tàu chuyến
 68. Bulk vessel: tàu rời
 69. Charter party: vận đơn thuê tàu chuyến
 70. Detention: phí lưu container tại kho riêng
 71. Demurrrage: phí lưu contaner tại bãi
 72. Storage: phí lưu bãi của cảng (thường cộng vào demurrage)
 73. Cargo Manifest: bản lược khai hàng hóa
 74. Ship rail: lan can tàu
 75. Transit time: thời gian trung chuyển
 76. Departure date: ngày khởi hành
 77. Frequency: tần suất số chuyến/tuần
 78. Connection vessel/feeder vessel: tàu nối/tàu ăn hàng
 79. Shipped on board: giao hàng lên tàu
 80. Full set of original BL (3/3): bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc)
 81. Master Bill of Lading (MBL): vận đơn chủ (từ Lines)
 82. House Bill of Lading (HBL): vận đơn nhà (từ Fwder)
 83. Back date BL: vận đơn kí lùi ngày
 84. Open-top container (OT): container mở nóc
 85. Flat rack (FR) = Platform container: cont mặt bằng
 86. Refered container (RF) – thermal container: container bảo ôn đóng hàng lạnh
 87. General purpose container (GP): cont bách hóa (thường)
 88. High cube (HC = HQ): container cao (40’HC cao 9’6’’)
 89. Tare: trọng lượng vỏ cont
 90. Cu-Cap: Cubic capacity: thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
 91. Verified Gross Mass weight (VGM): phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng. Safety of Life at sea (SOLAS): Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển
 1. Container packing list: danh sách container lên tàu
 2. Means of conveyance:  phương tiện vận tải
 3. Place and date of issue: ngày và nơi phát hành
 4. Trucking: phí vận tải nội địa
 5. Inland haulauge charge (IHC) = Trucking
 6. Lift On-Lift Off (LO-LO): phí nâng hạ
 7. Forklift: xe nâng
 8. Cut-off time: giờ cắt máng
 9. Closing time = Cut-off time
 10. Estimated time of Departure (ETD): thời gian dự kiến tàu chạy
 11. Estimated time of arrival (ETA): thời gian dự kiến tàu đến
 12. Omit: tàu không cập cảng
 13. Roll: nhỡ tàu
 14. Delay: trì trệ, chậm so với lịch tàu
 15. Shipment terms: điều khoản giao hàng
 16. Free hand: hàng thường (shipper tự book tàu)
 17. Nominated: hàng chỉ định
 18. Volume: số lượng hàng book
 19. Laytime: thời gian dỡ hàng
 20. Freight note: ghi chú cước
 21. Bulk container: container hàng rời
 22. Ship’s owner: chủ tàu
 23. Payload = net weight: trọng lượng hàng đóng (ruột)
 24. On deck: trên boong, lên boong tàu
 25. Shipping marks: ký mã hiệu
 26. Merchant: thương nhân
 27. Straight BL: vận đơn đích danh
 28. Bearer BL: vận đơn vô danh
 29. Unclean BL: vận đơn không hoàn hảo (Clean BL: vận đơn hoàn hảo)
 30. Straight BL: vận đơn đích danh
 31. Through BL: vận đơn chở suốt
 32. Negotiable: chuyển nhượng được
 33. Non-negotiable: không chuyển nhượng được
 34. Port-port: giao từ cảng đến cảng
 35. Door-Door: giao từ kho đến kho
 36. Service type (SVC Type): loại dịch vụ (VD: FCL/LCL)
 37. Service mode (SVC Mode): cách thức dịch vụ (VD: CY/CY)
 38. Charterer: người thuê tàu
 39. Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
 40. Bulk Cargo: Hàng rời
 41. Multimodal/Combined transport operation =MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 42. Consignor: người gửi hàng (= Shipper)
 43. Consigned to order of = consignee: người nhận hàng
 44. Container Ship: Tàu container
 45. Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) : Người vận tải công cộng không tàu
 46. Twenty feet equivalent unit(TEU ): Đơn vị container bằng 20 foot
 47. Dangerous goods: Hàng hóa nguy hiểm
 48. Pick up charge: phí gom hàng tại kho (~trucking)
 49. Security charge: phí an ninh (thường hàng air)
 50. International Maritime Organization (IMO):Tổ chức hàng hải quốc tế
 51. Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
 52. Said to weight: Trọng lượng khai báo
 53. Said to contain: Được nói là gồm có
 54. Terminal: bến
 55. Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
 56. Transit time: Thời gian trung chuyển
 57. Notice of readiness:Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
 58. Inland clearance/container deport (ICD): cảng thông quan nội địa
 59. Hazardous goods: hàng nguy hiểm
 60. Dangerous goods note: ghi chú hàng nguy hiểm
 61. Tank container: công-te-nơ bồn (đóng chất lỏng)
 62. Named cargo container: công-te-nơ chuyên dụng
 63. Container: công-te-nơ chứa hàng
 64. Stowage: xếp hàng
 65. Trimming: san, cào hàng
 66. Crane/tackle: cần cẩu
 67. Incoterms: International commercial terms: các điều khoản thương mại quốc tế
 68. EXW: Ex-Works Giao hàng tại xưởng
 69. FCA-Free Carrier: Giao hàng cho người chuyên chở
 70. FAS-Free Alongside ship: Giao dọc mạn tàu
 71. FOB- Free On Board: Giao hàng lên tàu
 72. CFR- Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí
 73. CIF- Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng,bảo hiểm và cước phí
 74. CIF afloat: CIF hàng nổi (hàng đã sẵn trên tàu lúc kí hợp đồng)
 75. CPT-Carriage Paid To: Cước phí trả tới
 76. CIP-Carriage &Insurance Paid To: Cước phí, bảo hiểm trả tới
 77. DAP-Delivered At Place: Giao tại nơi đến
 78. DAT- Delivered At Terminal: Giao hàng tại bến
 79. DDP – Delivered duty paid: Giao hàng đã thông quan Nhập khẩu
 80. Delivered Ex-Quay (DEQ): giao tai cầu cảng
 81. Delivered Duty Unpaid (DDU) : Giao hàng chưa nộp thuế
 82. Cost: chi phí
 83. Risk: rủi ro
 84. Freighter: máy bay chở hàng
 85. Express airplane: máy bay chuyển phát nhanh
 86. Delivered Ex-Ship (DES): Giao hang tren tau
 87. Seaport: cảng biển
 88. Airport: sân bay
 89. Handle: làm hàng
 90. In transit: đang trong quá trình vận chuyển
 91. Hub: bến trung chuyển
 92. Oversize: quá khổ
 93. Overweight: quá tải
 94. Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu.
 95. Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Container hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
 96. On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng nhập khẩu sau khi Container được dỡ khỏi tàu.
 97. Intermodal: Vận tải kết hợp
 98. Trailer: xe mooc
 99. Clean: hoàn hảo
 100. Place of return: nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
 101. Dimension: kích thước
 102. Tonnage: Dung tích của một tàu
 103. Deadweight– DWT: Trọng tải tàu
 104. FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
 105. IATA: International Air Transport Association: Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
 106. Net weight: khối lượng tịnh
 107. Slot: chỗ (trên tàu) còn hay không
 108. Equipment: thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay không)
 109. Empty container: container rỗng
 110. Container condition: điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
 111. DC- dried container: container hàng khô
 112. Weather working day: ngày làm việc thời tiết tốt
 113. Customary Quick dispatch (CQD): dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
 114. Laycan: thời gian tàu đến cảng
 115. Full vessel’s capacity: đóng đầy tàu (không nêu số lượng cụ thể)
 116. Weather in berth or not – WIBON: thời tiết xấu
 117. Proof read copy: người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
 118. Free in (FI): miễn xếp
 119. Free out (FO): miễn dỡ
 120. Free in and Out (FIO): miễn xếp và dỡ
 121. Free in and out stowed (FIOS): miễn xếp dỡ và sắp xếp
 122. Shipped in apparent good order: hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
 123. Laden on board: đã bốc hàng lên tàu
 124. Clean on board: đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
 125. BL draft: vận đơn nháp
 126. BL revised: vận đơn đã chỉnh sửa
 127. Shipping agent: đại lý hãng tàu biển
 128. Shipping note – Phiếu gửi hàng
 129. Stowage plan–Sơ đồ xếp hàng
 130. Remarks: chú ý/ghi chú đặc biệt
 131. International ship and port securiry charges (ISPS): phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
 132. Amendment fee: phí sửa đổi vận đơn BL
 133. AMS (Advanced Manifest System fee): yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)
 134. BAF (Bunker Adjustment Factor):Phụ phí biến động giá nhiên liệu
 135. Phí BAF: phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
 136. FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor
 137. CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ
 138. Emergency Bunker Surcharge (EBS): phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
 139. Peak Season Surcharge (PSS):Phụ phí mùa cao điểm.
 140. CIC (Container Imbalance Charge)hay “Equipment Imbalance Surcharge”: phụ phí mất cân đối vỏ container/ phí phụ trội hàng nhập
 141. GRI (General Rate Increase):phụ phí cước vận chuyển (xảy ra vào mùa cao điểm)
 142. PCS (Port Congestion Surcharge): phụ phí tắc nghẽn cảng
 143. SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez
 144. COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến
 145. Free time = Combined free days demurrage & detention : thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi
 146. Phí AFR: Japan Advance Filling Rules Surcharge (AFR): phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
 147. Phí CCL (Container Cleaning Fee): phí vệ sinh công-te-nơ
 148. WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí chiến tranh
 149. Fuel Surcharges (FSC): phụ phí nguyên liệu = BAF
 150. PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama
 151. X-ray charges: phụ phí máy soi (hàng air)
 152. Labor fee: Phí nhân công
 153. International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): mã hiệu hàng nguy hiểm
 154. Estimated schedule: lịch trình dự kiến của tàu
 155. Ship flag: cờ tàu
 156. Weightcharge = chargeable weight
 157. Chargeable weight: trọng lượng tính cước
 158. Tracking and tracing: kiểm tra tình trạng hàng/thư
 159. Security Surcharges (SSC): phụ phí an ninh (hàng air)

Các từ viết tắt trong lúc thương lượng- làm hợp đồng xuất nhập khẩu

 1. Inquiry: đơn hỏi hàng
 2. Enquiry = inquiry = query
 3. Purchase: mua hàng
 4. Procurement: sự thu mua hàng
 5. Inventory: tồn kho
 6. Sales off: giảm giá
 7. Free of charge (FOC)
 8. Buying request = order request = inquiry
 9. Negotiate/negotiation: đàm phán
 10. Price countering: hoàn giá, trao đổi giá (~ bargain: mặc cả)
 11. Transaction: giao dịch
 12. Discussion/discuss: trao đổi, bàn bạc
 13. Co-operate: hợp tác
 14. Sign: kí kết
 15. Quote: báo giá
 16. Release order: đặt hàng (ai)
 17. Give sb order: cho ai đơn đặt hàng
 18. Assurance: sự đảm bảo
 19. Sample: mẫu hàng (kiểm tra chất lượng)
 20. Discount: giảm giá (request for discount/offer a discount)
 21. Trial order : đơn đặt hàng thử
 22. Underbilling: giảm giá trị hàng trên invoice
 23. Undervalue = Underbilling
 24. PIC – person in contact: người liên lạc
 25. Person in charge: người phụ trách
 26. Quotation: báo giá
 27. Offer = quotation
 28. Validity: thời hạn hiệu lực (của báo giá)
 29. Price list: đơn giá
 30. RFQ = request for quotation = inquiry: yêu cầu hỏi giá/đơn hỏi hàng
 31. Requirements: yêu cầu
 32. Commission Agreement: thỏa thuận hoa hồng
 33. Non-circumvention, non-disclosure (NCND): thỏa thuận không gian lận, không tiết lộ thông tin
 34. Memorandum of Agreement: bản ghi nhớ thỏa thuận
 35. Deal: thỏa thuận
 36. Fix: chốt
 37. Deduct = reduce: giảm giá
 38. Bargain: mặc cả
 39. Rate: tỉ lệ/mức giá
 40. Throat-cut price: giá cắt cổ
 41. Match: khớp được
 42. Target price: giá mục tiêu
 43. Terms and conditions: điều khoản và điều kiện
 44. Feedback: phản hồi của khách
 45. Minimum order quantity (MOQ): số lượng đặt hàng tối thiểu
 46. Complaints: khiếu kiện, phàn nàn
 47. Company Profile: hồ sơ công ty
 48. Input /raw material: nguyên liệu đầu vào
 49. Quality assurance (QA): bộ phận quản lý chất lượng
 50. Quality Control (QC): bộ phận quản lý chất lượng

Các từ viết tắt khi làm hợp đồng quốc tế

 1. Contract: Hợp đồng
 2. Purchase contract: hợp đồng mua hàng
 3. Sale Contract: hợp đồng mua bán
 4. Sales contract = Sales contract
 5. Sales and Purchase contract: hợp đồng mua bán ngoại thương
 6. Principle agreement: hợp đồng nguyên tắc
 7. Expiry date: ngày hết hạn hợp đồng
 8. Come into effect/come into force: có hiệu lực
 9. Article: điều khoản
 10. Validity: thời gian hiệu lực
 11. Authenticated: xác nhận (bởi ai. VD: đại sứ quán)
 12. Goods description: mô tả hàng hóa
 13. Commodity = Goods description
 14. Items: hàng hóa
 15. Cargo: hàng hóa (vận chuyển trên phương tiện)
 16. Quantity: số lượng
 17. Quality specifications: tiêu chuẩn chất lượng
 18. Documents required: chứng từ yêu cầu
 19. Shipping documents: chứng từ giao hang
 20. Terms of payment: điều kiện thanh toán
 21. Unit price: đơn giá
 22. Amount: giá trị hợp đồng
 23. Grand amount: tổng giá trị
 24. Settlement: thanh toán
 25. Delivery time: thời gian giao hàng
 26. Institute cargo clause A/B/C : điều kiện bảo hiểm loại A/B/C
 27. Lead time: thời gian làm hàng
 28. Packing/packaging: bao bì, đóng gói
 29. Standard packing:  đóng gói tiêu chuẩn
 30. Arbitration: điều khoản trọng tài
 31. Force mejeure: điều khoản bất khả kháng
 32. Terms of maintainance: điều khoản bào trì, bảo dưỡng
 33. Terms of guarantee/warranty: điều khoản bảo hành
 34. Terms of installation and operation: điều khoản lắp đặt và vận hành
 35. Terms of test running: điều khoản chạy thử
 36. Model number: số mã/mẫu hàng
 37. Heat treatment: xử lý bằng nhiệt
 38. Dosage: liều lượng
 39. Exposure period: thời gian phơi/ủ (với hàng cần hun trùng)
 40. Penalty: điều khoản phạt
 41. Claims: Khiếu nại
 42. Disclaimer: sự miễn trách
 43. Act of God = force majeure: bất khả kháng
 44. Inspection: giám định
 45. Dispute: tranh cãi
 46. Liability : trách nhiệm
 47. On behalf of: đại diện/thay mặt cho
 48. Subject to: tuân thủ theo
 49. Brandnew: mới hoàn toàn
 50. General Conditions: các điều khoản chung
 51. Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC): trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
 52. Signature: chữ kí
 53. Stamp: đóng dấu
 54. In seaworthy cartons packing: Đóng gói thùng carton phù hợp với vận tải biển
 55. Date of manufacturing:  ngày sản xuất
 56. Label/labelling: nhãn hàng hóa/dán nhãn hàng hóa
 57. Inner Packing: chi tiết đóng gói bên trong
 58. Outer packing: đóng gói bên ngoài
 59. Unit: đơn vị
 60. Piece: chiếc, cái
 61. Sheet: tờ, tấm
 62. Pallet: pallet
 63. Roll: cuộn
 64. Bundle: bó
 65. Set: bộ
 66. Cbm: cubic meter (M3): mét khối
 67. Case: thùng, sọt
 68. Jar: chum
 69. Box: hộp
 70. Bag: túi
 71. Basket: rổ, thùng
 72. Drum: thùng (rượu)
 73. Barrel: thùng (dầu, hóa chất)
 74. Can: can
 75. Carton: thùng carton
 76. Bottle: chai
 77. Bar: thanh
 78. Crate: kiện hàng
 79. Package: kiện hàng
 80. Combo: bộ sản phẩm
 81. Pair: đôi
 82. Carboy: bình
 83. Offset: hàng bù
 84. Free of charge (FOC): hàng miễn phí
 85. Compensation: đền bù, bồi thường
 86. All risks: mọi rủi ro
 87. War risk: bảo hiểm chiến tranh
 88. Protest/strike: đình công
 89. Processing Contract: hợp đồng gia công
 90. Loss: tỉ lệ hao hụt (hàng gia công/SXXK)
 91. FOB contract: hợp đồng FOB (thường cho hàng SXXK)

Bên trên là 900 từ viết tắt trong ngành xuất nhập khẩu, logistics thường gặp nhất khi làm chứng từ, hóa đơn, kiểm kê hàng, giao nhận, thanh toán quốc tế với ngân hàng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn.

từ khóa

Ngày 31/03 năm 2021 | Kiến thức | La gi | Tag: . .