Top [toptop] F&b có vai trò gì cho sự phát triển của khách sạn.