4 cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất

Top các cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất: phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm, song song với 1 đường thẳng, có hệ số góc K, vuông góc với 1 đường thằng. Bài tập về phương trình tiếp tuyến có những dạng nào? Bài tập về phương trình tiếp tuyến được chia thành 3 dạng cơ bản là:Viết phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm M Viết phương trình tiếp...

Có thể bạn quan tâm:

Top các cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất: phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm, song song với 1 đường thẳng, có hệ số góc K, vuông góc với 1 đường thằng.

Mục lục

Bài tập về phương trình tiếp tuyến có những dạng nào?

Bài tập về phương trình tiếp tuyến được chia thành 3 dạng cơ bản là:

Phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm M(x0,y0) có dạng:

y=f(x0)(xx0)+y0   (1)

Trong đó f(x0) là đạo hàm của hàm số tại điểm x0.

x0;y0 là hoành độ, tung độ của tiếp điểm M.

Như vậy với bài tập yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến thì ta phải tìm 3 đại lượng, là: f(x0);x0vày0.

Phương trình tiếp tuyến lớp 12 – Viết phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm cho trước M(x0,y0)

Cách làm: Bài toán yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm M(x0,y0) thì công việc cần làm là tìm f(x0);x0vày0, trong đó x0,y0 chính là tọa độ của điểm M, vì vậy chỉ cần tính f(x0), rồi thay vào phương trình (1) là xong.

4 cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất

Phương trình tiếp tuyến lớp 12 – Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm

Cho đồ thị hàm số y=f(x), viết phương trình tiếp tuyến Δ của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến đi qua A(a,b)

Phương pháp:

Gọi phương trình tiếp tuyến của Δ có dạng: y = f’x_{0}(x – x_{0}) + y_{0} (2)

Và có tiếp điểm M0(x0,y0)

Vì A(a,b) thuộc tiếp tuyến nên thay tọa độ A vào phương trình ta có:

b=fx0(ax0)+fx0 với fx0=y0

Phương trình này chỉ chứa ẩn x0, do đó chỉ cần giải phương trình trên để tìm x0.

Sau đó sẽ tìm được fx0vày0.

Tới đây phương trình tiếp tuyến của chúng ta đã tìm được.

4 cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất

Phương trình tiếp tuyến lớp 12 – Viết phương trình tiếp tuyến có hệ số góc k

Để viết phương trình tiếp tuyến Δ của đồ thị (C) y = f(x) khi hệ số góc k ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Tính đạo hàm f’(x)

Bước 2: Giải phương trình f’(x) = k để tìm hoành độ x0 của tiếp điểm. Từ đây suy ra tọa độ điểm M0(x0;y0) với y0=f(x0)

Bước 3: Viết phương trình tiếp tuyến Δ tại tiếp điểm M0(x0;y0):

y=f(x0)(xx0)+y0

Chú ý: Tính chất của hệ số góc k của tiếp tuyến

Tiếp tuyến song song với đường thẳng y = ax + b thì k = a

Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = ax + b thì k=1a

Phương trình tiếp tuyến lớp 12 – Phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng

Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng y=ax+b nên tiếp tuyến có hệ số góc k=a. Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua tiếp điểm M(x0,y0) là y=a(xx0)+y0

4 cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất

Phương trình tiếp tuyến lớp 12 – Phương trình tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

Vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng có phương trình y=ax+b nên tiếp tuyến có hệ số góc k=1a

Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua tiếp điểm M(x0,y0) là 1a(xx0)+y0

từ khóa

Ngày 06/11 năm 2020 | Kiến thức | Tag: .