4 cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất

  Top các cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất: phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm, song song với 1 đường thẳng, có hệ số góc K, vuông góc với 1 đường thằng.

  Loading...

  Mục lục

  Bài tập về phương trình tiếp tuyến có những dạng nào?

  Bài tập về phương trình tiếp tuyến được chia thành 3 dạng cơ bản là:

  • Viết phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm M
  • Viết phương trình tiếp tuyến đi qua điểm A cho trước
  • Viết phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc k

  Phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm M(x,y) có dạng:

  y=f(x)(xx)+y   (1)

  Trong đó f(x) là đạo hàm của hàm số tại điểm x.

  x;y là hoành độ, tung độ của tiếp điểm M.

  Như vậy với bài tập yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến thì ta phải tìm 3 đại lượng, là: f(x);xvày.

  Phương trình tiếp tuyến lớp 12 – Viết phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm cho trước M(x,y)

  Cách làm: Bài toán yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm M(x,y) thì công việc cần làm là tìm f(x);xvày, trong đó x,y chính là tọa độ của điểm M, vì vậy chỉ cần tính f(x), rồi thay vào phương trình (1) là xong.

  4 cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất

  Phương trình tiếp tuyến lớp 12 – Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm

  Cho đồ thị hàm số y=f(x), viết phương trình tiếp tuyến Δ của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến đi qua A(a,b)

  Phương pháp:

  Gọi phương trình tiếp tuyến của Δ có dạng: y = f’x_{0}(x – x_{0}) + y_{0} (2)

  Và có tiếp điểm M(x,y)

  Vì A(a,b) thuộc tiếp tuyến nên thay tọa độ A vào phương trình ta có:

  b=fx(ax)+fx với fx=y

  Phương trình này chỉ chứa ẩn x, do đó chỉ cần giải phương trình trên để tìm x.

  Sau đó sẽ tìm được fxvày.

  Tới đây phương trình tiếp tuyến của chúng ta đã tìm được.

  4 cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất

  Phương trình tiếp tuyến lớp 12 – Viết phương trình tiếp tuyến có hệ số góc k

  Để viết phương trình tiếp tuyến Δ của đồ thị (C) y = f(x) khi hệ số góc k ta làm theo các bước sau:

  Bước 1: Tính đạo hàm f’(x)

  Bước 2: Giải phương trình f’(x) = k để tìm hoành độ x của tiếp điểm. Từ đây suy ra tọa độ điểm M(x;y) với y=f(x)

  Bước 3: Viết phương trình tiếp tuyến Δ tại tiếp điểm M(x;y):

  y=f(x)(xx)+y

  Chú ý: Tính chất của hệ số góc k của tiếp tuyến

  Tiếp tuyến song song với đường thẳng y = ax + b thì k = a

    Câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí tốt nhất tại TPHCM

  Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = ax + b thì k=1a

  Phương trình tiếp tuyến lớp 12 – Phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng

  Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng y=ax+b nên tiếp tuyến có hệ số góc k=a. Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua tiếp điểm M(x,y) là y=a(xx)+y

  4 cách viết phương trình tiếp tuyến lớp 12 phổ biến nhất

  Phương trình tiếp tuyến lớp 12 – Phương trình tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

  Vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng có phương trình y=ax+b nên tiếp tuyến có hệ số góc k=1a

  Loading...

  Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua tiếp điểm M(x,y) là 1a(xx)+y

  từ khóa

  • bài tập viết phương trình tiếp tuyến có lời giải
  • các dạng phương trình tiếp tuyến lớp 12
  • 2 tiếp tuyến vuông góc với nhau
  • viết phương trình tiếp tuyến cắt 2 tiệm cận

  Bình luận
  0

  Bình luận