Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng 03 – KND

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng dành cho cán bộ đoàn viên ưu tú 2020 sau một thời gian sinh hoạt đoàn với những đóng góp, cống hiến kèm ưu nhược điểm, lối sống nghiêm túc, kỷ cương được đề cử kết nạp lên Chi ủy đề nghị kết nạp Đảng. Cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng mẫu 3 Phần tiêu đề, bạn viết chứ in hoa, đậm, canh giữa ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẤY...

Có thể bạn quan tâm:

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng dành cho cán bộ đoàn viên ưu tú 2020 sau một thời gian sinh hoạt đoàn với những đóng góp, cống hiến kèm ưu nhược điểm, lối sống nghiêm túc, kỷ cương được đề cử kết nạp lên Chi ủy đề nghị kết nạp Đảng.

Cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng mẫu 3

Phần tiêu đề, bạn viết chứ in hoa, đậm, canh giữa

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG MẪU 3 – KNĐ

Điền rõ gàng gửi Chi ủy, Đảng ủy nơi làm việc công tác của người được giới thiệu vào

Kính gửi:  Chi ủy:……………………………………………
Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Cần ghi rõ thông tin chi tiết cá nhân của người giới thiệu những cán bộ ưu tú vào Đảng, gồm có tên, ngày tháng năm sinh, quê quán và nơi công tác hiện tại

Tên tôi là: …………………………………….., sinh ngày…….. tháng……… năm ……………….
Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm………………..
Chức vụ hiện nay trong Đảng:……., chính quyền………….., đoàn thể………………………….
Quê quán:………………………………………………………………………………………………….
Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………………………………..
Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý: (khai đầy đủ lý lịch và chi tiết rõ ràng về gia đình nội ngoại, không có ai tham gia hoặc công tác với thực dân, phong kiến, đế quốc.

Phần lý lịch này đã thẩm tra kỹ tại nơi cư trú, quê quán, nơi mà đồng chí được giới thiệu công tác)

– Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)………(có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của Đảng. Có lối sống chan hòa, lành mạnh, luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiệt tình tham gia những phong trào, hoạt động của công ty, đoàn kết và có ý thức xây dựng tập thể.)

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

Hãy nêu rõ ngày tháng năm viết giấy giới thiệu này, ký và ghi rõ họ tên Đảng viên giới thiệu

………………, ngày….tháng……năm 20………

Đảng viên giới thiệu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Giấy giới thiệu vào Đảng là một trong những mẫu đơn quan trọng giúp các Đoàn Viên Thanh Niên sớm được kết nạp vào Đảng, cùng với đơn xin vào Đảng một số giấy tờ chứng minh lý lịch trích ngang lý lịch cá nhân khác.
từ khóa
Ngày 16/06 năm 2020 | Kiến thức | Tag: