Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống 2020

  Đôi khi bạn muốn chia sẽ về những vui buồn trong cuộc sống bằng một câu nói, châm ngôn tiếng anh thật hay, nhí nhố, sâu lắng hãy thử ngay những gợi ý bên dưới đây nhé!

  Mục lục

  #1 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

  Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.

  #2 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

  Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

  #3 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

  Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

  #4 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

  Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

  #5 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

  Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

  #6 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

  Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

  #7 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

  Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

  #8 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
  Love like you’ll never be hurt,
  Sing like there’s nobody listening,
  And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

  Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,
  Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,
  Hát như không ai nghe thấy,
  Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”

  #9 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

  Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

    Top những câu nói hay trong phim Hàn ý nghĩa nhất

  #10 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

  Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

  #11 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

  Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

  #12 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

  Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.

  #13 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul

  Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.

  #14 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

  Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

  #15 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

  Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.

  #16 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

  Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.

  #17 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

  Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

  Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  #18 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Sometimes people are beautiful.
  Not in looks.
  Not in what they say.
  Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

  Đôi khi con người thật đẹp.
  Họ đẹp không phải ở hình dáng,
  Không phải ở lời họ nói,
  Mà ở chính họ là ai.

  #19 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  20. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

  Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

  #20 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

  Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.

  #21 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

  Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

  #22 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

  Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

  #23 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

  Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

  #24 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

  Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

  Những câu nói truyền cảm hứng về một cuộc sống tươi đẹp.

  #25 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

  Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

  #26 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

  Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

  #27 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  This too, shall pass. —Anonymous

  Rồi mọi chuyện sẽ qua.

  #28 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

  Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

  #29 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous

  Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

  #30 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein

  Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

  Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  #31 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis

  Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

  #32 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  You never know what worse luck your bad luck has saved you from — Cormac McCarthy

  Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thực sự tồi tệ nào mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của bạn đâu.

  #33 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin

  Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến gặp nó mà thôi.

  #34 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit

  Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

  #35 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

  Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự bằng lòng của bạn.

  #36 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

  Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông, người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

  #37 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad

  Bạn không thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

  #38 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

  Không có cách nào khiến mọi việc nên như thế. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.

  #39 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Be where your feet are — Anonymous
  Hãy sống vui với hiện tại.

  #40 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky

  Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

    Top quotes về nắng hay và ý nghĩa nhất mọi thời đại

  #41 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren

  Trò đời chính là việc bạn học được cách xử lý chúng thế nào.

  #42 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb

  Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

  #43 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous

  Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

  #44 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou

  Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

  #45 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt
  Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

  #46 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller

  Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

  #47 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie

  Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

  #48 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Those who don’t believe in magic will never find it. —Roald Dahl

  Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

  #49 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous

  Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

  #50 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges

  Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

  #51 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin

  Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

  #52 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. —Eleanor Roosevelt.

  Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

  #53 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous

  Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

  C. Những câu nói sẽ thay đổi bạn (mãi mãi)

  #54 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca

  Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

  #55 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I love those who can smile in trouble…— Leonardo da Vinci

  Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

  #56 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee

  Thì giờ rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa

  Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  #57 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius

  Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

  #58 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler

  Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học nhạc cụ khi bản nhạc cứ tiếp tục.

  #59 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

  Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

  #60 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard

  Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

  #61 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert

  Trái tim giống như chiếc dạ dày muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

  #62Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren

  Trò đời là bạn phải học được cách đối phó với nó.

  #63 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Life is too important to be taken seriously. — Oscar Wilde

  Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.

  #64Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson

  Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.

  #65 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley

  Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.

  #66 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley

  Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

  #67 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard

  Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được sống hướng về phía trước

  #68 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs

  Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.

  #69 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius

  Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.

  #70 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein

  Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

  #71 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese.

  Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai ghét đào.

    Top cap hay về thanh xuân tuổi 17 hay nhất mọi thời đại

  #72 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein

  Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.

  D. Những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười

  #73 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Life is short, smile while you still have teeth.

  Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

  #74 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  most difficult things to do in the world
  You can’t count your hair
  You can’t wash your eyes with soap
  You can’t breathe when your tongue is out.
  Now please put your tongue back inside.

  Ba điều khó nhất trên đời này:
  Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn.
  Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng.
  Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài.
  Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

  #75 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

  Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

  #76 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.

  Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

  #77 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  You never know what you have until… you clean your room.

  Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.

  #78 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.

  Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

  Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  #79 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost

  Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

  #80 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.

  Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

  #81 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes

  Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

  #82 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White

  Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.

  #83 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan

  Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

  #84 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.

  Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

  #85 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

  Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi chiếc cửa sổ nào.

  #86 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

  Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

  #87 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey

  Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

  #88 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch

  Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc tệ đi chính là do anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ rồi.

  #89 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey

  Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), vì thế mà khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả mét và có giày của họ.

  #90 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous

  Đàn ông như thể những chiếc tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không nảy sinh sở thích được.

  #91 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein

  Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.

  #92 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous

  Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

  #93 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis

  Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.

  #94 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar

  Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày.

  #95 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz

  Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

  #96 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova

  Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại.

  #97 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

  Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

  #98 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

  I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin

  Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

  Trên đây là những châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống mà baomuctim.com vừa chia sẽ đến các bạn. Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

  Từ khóa:

  • những câu nói tiếng anh hay nhất mọi thời đại 2020
  • những câu nói hay bằng tiếng anh ngắn gọn 2020
  • câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh
  • câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng

  Bình luận
  1

  Bình luận