7 hằng đẳng thức đáng nhớ phát biểu bằng lời

  Phát biểu 7 hằng đẳng thức đáng thành lời dễ nhớ: bình phương một tổng, một hiệu, hiệu hai bình phương, lập phương một tổng, một hiệu, tổng hai lập phương, hiệu hai lập phương là những kiến thức cơ bản toán lớp 7, 8, 9 học sinh cần nằm lòng để vượt qua kỳ thi cuối cấp.

  7 hằng đẳng thức đáng nhớ – Bình phương của một tổng

  Bình phương của một tổng bằng bình phương số thứ nhất cộng với hai lần tích số thứ nhân nhân số thứ hai rồi cộng với bình phương số thứ hai.

  (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

  7 hằng đẳng thức đáng nhớ – Bình phương của một hiệu

  Bình phường của một hiệu bằng bình phương số thứ nhất trừ đi hai lần tích số thứ nhất nhân số thứ 2 rồi cộng với bình phương số thứ hai.

                 (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

  Số chính phương là gì, tính chất, ví dụ

  7 hằng đẳng thức đáng nhớ – Hiệu hai bình phương

  Hiệu hai bình phương bằng hiệu hai số đó nhân tổng hai số đó.

  A2 – B2 = (A + B)(A – B)

  7 hằng đẳng thức đáng nhớ – Lập phương của một tổng

  Lập phương của một tổng = lập phương số thứ nhất + 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số thứ hai + lập phương số thứ hai.

  (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

  7 hằng đẳng thức đáng nhớ – Lập phương của một hiệu

  Lập phương của một hiệu = lập phương số thứ nhất – 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số thứ hai – lập phương số thứ hai.

  (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

  7 hằng đẳng thức đáng nhớ – Tổng hai lập phương

  Tổng của hai lập phương bằng tổng hai số đó nhân với bình phương thiếu của hiệu.

  A3 + B = (A + B)(A– AB + B2)

  7 hằng đẳng thức đáng nhớ – Hiệu hai lập phương

  Hiệu của hai lập phương bằng hiệu của hai số đó nhân với bình phương thiếu của tổng.

  A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

  Các hằng đẳng thức mở rộng

  Hằng đẳng thức đáng nhớ với hàm bậc 2

  (a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc

  (a+bc)2=a2+b2+c2+2ab2ac2bc

  (abc)2=a2+b2+c22ab2ac+2bc

  Hằng đẳng thức đáng nhớ với hàm bậc 3

  a3+b3=(a+b)33ab(a+b)

  a3b3=(ab)3+3ab(ab)

  (a+b+c)3=a3+b3+c3+3(a+b)(a+c)(b+c)

  a3+b3+c33abc=(a+b+c)(a2+b2+c2abbcca)

  (ab)3+(bc)3+(ca)3=3(ab)(bc)(ca)

  (a+b)(b+c)(c+a)8abc=a(bc)2+b(ca)2+c(ab)2

  (a+b)(b+c)(c+a)=(a+b+c)(ab+bc+ca)abc

  (a+b)(b+c)(c+a)8abc=a(bc)2+b(ca)2+c(ab)2

  (a+b)(b+c)(c+a)=(a+b+c)(ab+bc+ca)abc

  Hằng đẳng thức dạng tổng quát

  an+bn=(a+b)(an1an2b+an3b2an4b3++a2bn3a.bn2+bn1) (1) với n là số lẻ thuộc tập N

    Moe là gì, gap moe là gì, bán moe là gì trong anime?

  anbn=(ab)(an1+an2b+an3b2++a2bn3+abn2+bn1)

  Nhị thức Newton

  (a+b)n=nk=Cknankbk

  Với a,bϵR,nϵN

  Trên đây là bài viết tổng hợp kiến thức về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ cơ bản và mở rộng. Nếu có đóng góp hay thắc mắc gì các bạn bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn, thấy hay thì chia sẻ nha!

  từ khóa

  • bài tập về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
  • 7 hằng đẳng thức đáng nhớ bằng lời
  • cách học thuộc 7 hằng đẳng thức
  • ví dụ về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ 2020

  Bình luận
  0

  Bình luận