Kiến thức

10 Ways Darwin Got It Wrong (Part 2) – 10 Bằng chứng cho sai lầm của Darwin (Phần 2) mới nhất 2023

Có phải bạn đang tìm hiểu về 10 Ways Darwin Got It Wrong (Part 2) – 10 Bằng chứng cho sai lầm của Darwin (Phần 2) mới nhất 2023 trên Google? Hãy để báo mục tím giúp bạn hiểu thêm về 10 Ways Darwin Got It Wrong (Part 2) – 10 Bằng chứng cho sai lầm của Darwin (Phần 2) mới nhất 2023 nhé!

7 Reading: 10 Ways Darwin Got It Wrong (Part 2) – 10 Bằng chứng cho sai lầm của Darwin (Phần 2) mới nhất

Bạn đang xem: post-title entry-title

Trong bài viết lần này, FREETALK ENGLISH tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của series bài viết nâng cao khả năng đọc (reading) bằng tiếng Anh: 10 Ways Darwin Got It Wrong, một series rất hữu ích đấy. Hãy cùng bắt đầu luyện tập nào!

Bài viết dẫn nguồn từ bản gốc tại trang web ucg.org

10 WAYS DARWIN GOT IT WRONG (Part 2)

10 BẰNG CHỨNG CHO SAI LẦM CỦA DARWIN (Phần 2)

2. The supposed simplicity of the cell

Giả định sự đơn giản của tế bào

Consider for a moment the simple, humble bacteria. What Charles Darwin saw under a crude microscope looked quite primitive — a rounded glob of matter called “protoplasm” — and he thought it consisted of a few elementary components that could be easily assembled.

Hãy xem xét một chút về loại vi khuẩn đơn giản nhất. Điều mà Charles Darwin thấy dưới kính hiển vi trông có vẻ quá thô sơ – một vật chất tròn tròn được gọi là “chất nguyên sinh” – và ông nghĩ rằng nó bao gồm vài thành phần cơ bản có thể dễ dàng tổ hợp được.

Yet today we know bacteria contain complex molecular machines, each bacterium being more like a sophisticated automobile factory with multiple robotic devices and a complex control center.

Tới ngày nay chúng ta biết được rằng vi khuẩn có chứa những cỗ máy phân tử phức tạp, mỗi một vi khuẩn giống như một nhà máy tự động tinh vi với rất nhiều thiết bị tự động và một trung tâm điều khiển phức tạp.

As molecular biologist Jonathan Wells and mathematician William Dembski point out: “It’s true that eukaryotic cells are the most complicated cells we know. But the simplest life forms we know, the prokaryotic cells (such as bacteria, which lack a nucleus), are themselves immensely complex. Moreover, they are every bit as high-tech as the eukaryotic cells — if eukaryotes are like state-of-the-art laptop computers, then prokaryotes are like state-of-the-art cell phones… There is no evidence whatsoever of earlier, more primitive life forms from which prokaryotes might have evolved”. (How to Be an Intellectually Fulfilled Atheist (or Not), 2008, p.4).

Như nhà sinh học phân tử Jonathan Well và nhà toán học William Dembski chỉ ra rằng: “Sự thực là các tế bào eukaryotic (tế bào có nhân chính thức) là những tế bào phức tạp nhất mà chúng ta biết. Nhưng những dạng sống đơn giản nhất mà chúng ta biết, các tế bào nhân sơ (như vi khuẩn) cũng vô cùng phức tạp. Hơn nữa, chúng cũng có kỹ nghệ cao như các tế bào nhân thực – nếu các tế bào nhân thực giống như một chiếc máy tính xách tay thì những tế bào nhân sơ giống như những chiếc điện thoại di động… Không có bằng chứng nào trước đó chứng tỏ những hình thức sự sống nguyên thuỷ hơn mà từ đó các tế bào nhân sơ đã tiến hoá”. (Làm thế nào để trở thành một người vô thần thực thụ (hoặc không), 2008, trang 4).

So it turns out that cells are far more complex and sophisticated than Darwin could have conceived of. How did mere chance produce this, when even human planning and engineering cannot? In fact, no laboratory has come close to replicating even a single human hair!

  10+ 7 Cà tím – Wikipedia tiếng Việt mới nhất 2023 hay nhất 2023

Hóa ra các tế bào phức tạp và tinh xảo hơn những gì Darwin có thể nhận thức được. Làm sao có thể có cơ hội ngẫu nhiên tạo ra sự phức tạp này, khi mà thậm chí cả kỹ thuật của con người cũng không thể tạo ra được? Trên thực tế, không có phòng thí nghiệm nào có thể tạo ra dù chỉ một sợi tóc của con người.

 

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button