Kiến thức

10+ 7 TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ TRÌNH ĐỘ B1 (PHẦN 1) mới nhất 2023 hay nhất 2023

Nội dung 7 TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ TRÌNH ĐỘ B1 (PHẦN 1) mới nhất 2023 được trình bày theo ý kiến chủ quan của tác giả, bạn đọc tham khảo và cho gợi ý thêm để hoàn thiện hơn nhé!

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CÔNG VIỆC (WORK)

Bạn đang xem: post-title entry-title

Word

Pronunciation

Meaning 

Example

Agency

/ˈeɪdʒənsi/

Đại lý

My brother is working for a marketing agency.

Architect

/ˈɑːkɪtekt/

Kiến trúc sư

He wants to become an architect but his parents want him to become a doctor.

Assistant

/əˈsɪstənt/

trợ lý/phụ tá

She works as an assistant in a dental clinic.

Business

/ˈbɪznəs/

Việc kinh doanh

He owns his own business.

Career

/kəˈrɪə(r)/

Sự nghiệp

My goal is to have a successful career when I am 25 years old.

Deal

/diːl/

Giao dịch

I have an early meeting today to make a deal with my customers.

Director

/daɪˈrektə(r)/

Giám đốc

He is on the board of directors of our firm.

Duty

/ˈdjuːti/

Nhiệm vụ/Nghĩa vụ

I do my duty as a responsible citizen.

Employee

/ɪmˈplɔɪiː/

Nhân viên

That firm has fifty employees.

Farming

/ˈfɑːmɪŋ/

Công việc đồng áng

There is a lot of money involved in farming.

Full-time

/ˌfʊl ˈtaɪm/

Công việc toàn thời gian

She works full-time now in a big city.

Industry

/ˈɪndəstri/

Công nghiệp

The government should invest more money in the industry.

Operate

/ˈɒpəreɪt/

Vận hành

The sewing machine isn’t operating properly.

Organization

/ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/

Tổ chức

The organization provides housing and support services for homeless young people.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC (EDUCATION)

Absence

/ˈæbsəns/

Sự vắng mặt

His absence from the training session was noticed by the boss.

Art

/ɑːt/

Nghệ thuật, mỹ thuật

I’m studying art at college.

Blackboard

/ˈblækbɔːd/

Bảng đen

The teacher wrote the title of the essay on the blackboard.

Certificate

/səˈtɪfɪkət/

Chứng chỉ

He received a marketing certificate at college.

Chemistry

/ˈkemɪstri/

Hóa học

Chemistry was his favourite subject.

Class

/klɑːs/

Lớp học

John and I are in the same class.

Coach

/kəʊtʃ/

Huấn luyện viên

He is a former college football coach..

Course

/kɔːs/

Khóa học

I’m taking a course in sociology.

Dictionary

/ˈdɪkʃənri/

Từ điển

Look up any unknown words in the dictionary.

Curriculum

/kəˈrɪkjələm/

Chương trình học

They are changing the national curriculum.

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ SỨC KHOẺ (HEALTH)

Asthma

/ˈæsmə/

Hen, xuyễn

She suffers from asthma.

Backache

/ˈbækeɪk/

Đau lưng

I’ve been suffering from a severe backache over the past few days.

Cancer

/ˈkænsə(r)/

Ung thư

The cancer has spread to her stomach.

Chickenpox

/ˈtʃɪkɪnpɒks/

Thủy đậu

A small chance exists of catching chickenpox from another person even after receiving the vaccine.

Cold

/kəʊld/

Cảm lạnh

He has a bad cold

Fever virus

 

Sốt siêu vi

He suffers from fever virus

Flu

/fluː/

Cúm

I’m sick with the flu.

Infect

/ɪnˈfekt/

Lây nhiễm

She had a flu last week and has infected the rest of the class.

Hepatitis

/ˌhepəˈtaɪtɪs/

Viêm gan

Hepatitis may result from excessive alcohol consumption or exposure to toxins.

Allergy

/ˈælədʒi/

Dị ứng

Your rash is caused by an allergy to peanuts.

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ THỂ THAO (SPORT)

Badminton

/ˈbædmɪntən/

Cầu lông

The two people playing badminton seemed to be at it quite intensely.

  10+ 21 gợi ý phối đồ cực đẹp cho nữ trong mọi hoàn cảnh hay nhất 2023

Baseball

/ˈbeɪsbɔːl/

Bóng chày

Jake never played baseball like the other kids.

Basketball

/ˈbɑːskɪtbɔːl/

Bóng rổ

He walked along bouncing a basketball.

Competition

/ˌkɒmpəˈtɪʃn/

Cuộc thi đấu

She’s won a prestigious singing competition

Jogging

/ˈdʒɒɡɪŋ/

Đi bộ

Bill jogs for 30 minutes every morning before breakfast.

Race

/reɪs/

Cuộc đua

Do you know who won the race?

Stadium

/ˈsteɪdiəm/

Sân vận động

Thousands of fans packed into the stadium to watch the match.

Team

/tiːm/

Đội

They play volleyball for the national team.

Game

/ɡeɪm/

Trận đấu, trò chơi

The kids were playing a game with their balloons.

Score

/skɔː(r)/

Tỉ số

If you score the tile first, it will be easier to break.

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ QUẦN ÁO (CLOTHES)

Boots

/buːts/

Bốt

I always keep a blanket and a toolkit in the boots for emergencies.

Clog

/klɒɡ/

Guốc

The production of clogs has been very materially increased, and we have had no complaints

Loafer

/ˈləʊfə(r)/

Giày lười

He wears a green bowtie and brown loafers.

Sneaker

/ˈsniːkə(r)/

Giày thể thao

The sneaker made out of basic fabrics and rubber, is 100% natural.

Baseball cap

/ˈbeɪsbɔːl kæp/

Mũ lưỡi trai

Hambali was wearing a pair of jeans, a t-shirt, a baseball cap, and a pair of sunglasses.

Cowboy hat

Cowboy hat

Mũ cao bồi

Western riders wear a long-sleeved shirt, denim jeans, boots, and a wide-brimmed cowboy hat.

Helmet

/ˈhelmɪt/

Mũ bảo hiểm

Cycle helmets dramatically reduce the risk and severity of head injuries.

Belt

/belt/

Thắt lưng

She fastened her belt tightly around her waist.

Blouse

/blaʊz/

Sơ mi nữ

The girl who’s wearing a white silk blouse is his assistant.

Scarf

/skɑːf/

Khăn quàng

A heavy woolen scarf hid most of his face.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button